අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව ඉන්දීය පාරිභෝගික ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු

අප්රේල් 2018 දී, ඉන්දියානු පාරිභෝගිකයන් ඉන්දීය පාරිභෝගික තිලකරත්න (Juancheng Tianma ආර් සහ පී Co.Ltd) පැමිණ කළ පළමු අවස්ථාවද මෙය වන සංචාරය සඳහා අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව විය. තිලකරත්න කම්කරුවන් නායකයන් සමග, ඔවුන් තිලකරත්න විසින් නිර්මාණය කරන ලද නළ හා සැකසුම් වැඩමුළු නිෂ්පාදනය රැහැන් ගොස්, සහ තිලකරත්න විසින් නිර්මාණය කරන ලද නිෂ්පාදන සහ උසස් නිෂ්පාදන කළමනාකරණය අගය කළ අතර, මුලින් සහයෝගය අරමුණ විය.

2


පශ්චාත් කාලය: අප්රේල්-19-2018