2018 චීන රබර් සමුළුව

123123

මාර්තු 28 වැනි දින, 2018 චීනයේ රබර් සමුළුව ෂැන්ග්රි-ලා හෝටලයේ, ක්වින්ඩාෙව් පවත්වන ලදී. කර්මාන්තය සංවර්ධනය ඇරැඹීමට රටවල් 20 කට වැඩි වෘත්තිකයන් 1000 කට වඩා වැඩි ද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.පළ කාලය: මාර්තු-28-2018